Reklamacije

Prema odredbama člana 13 st. 1. tč. 6. i člana 56 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), Kompanija POKLONI.COM DOO SUBOTICA, ul. Franje Kluza br. 155, 24000 Subotica, Srbija, matični broj: 21300993, PIB: 110116961 donosi

PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom regulišemo postupak i način rešavanja reklamacija povodom prodaja koje se odvijaju na našoj elektronskoj prodavnici pokloni.com.

Član 2.

Mi smo po zakonu odgovorni za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana kada primite kupljenu robu. Takođe, ukoliko nesaobraznost nastane u prvih šest meseci od kada primite robu, po slovu zakona se pretpostavlja da je ta nesaobraznost postojala u momentu kupovine, naravno osim ako je to u suprotnosti sa zdravim razumom, prirodom robe i prirodom nesaobraznosti.
Što se polovne robe tiče, Kompanija ne prodaje polovnu robu.
Kao dokaz o prijemu robe koristimo dokumentaciju pošte odnosno kurirskih službi.

Član 3.

Reklamaciju možete da nam izjavite telefonom, pismom (u papiru) i elektronskim putem (koji preferiramo), i dužni ste da nam dostavite račun ili bilo koji drugi dokaz iz koga možemo da zaključimo da je proizvod kupljen kod nas (npr. kopiju računa, slip i sl.)
Mi vodimo evidenciju pojedinih reklamacija i čuvamo je najmanje dve godine od dana prijema.

Član 4.

Kompanija će potrošaču izdati reklamacioni list u elektronskom obliku, odnosno elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 5.

Kao Kompanija smo zakonom obavezani da na svaku reklamaciju odgovorimo u roku od osam dana, koji se naravno računa od dana prijema reklamacije, s tim da je naša praksa da ne čekamo poslednji dan, već odgovaramo u što kraćem roku. Odgovor potrošaču retko kada šaljemo pisanim putem (u papiru), a mnogo češće to činimo elektronskim putem.
Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li Kompanija prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.
Mi smo dužni da postupamo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje kada se vi sa time (prethodno) saglasite.
Može da se desi da iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u dogovorenom roku, pa ćemo u takvom slučaju obavezno da vas obavestimo o tome uz navođenje drugog roka u kojem ćemo rešiti reklamaciju i tražiti vašu saglasnost (o čemu sve vodimo evidenciju). Produženje roka možemo izvršiti samo jednom.

Član 6.

To što niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu ne utiče na rešavanje po reklamaciji, niti može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Imajte na umu da kao potrošač ne možete da raskinete ugovor o kupovini robe ako je nesaobraznost robe neznatna. Šta se smatra neznatnom nesaobraznošću se sagledava od slučaja do slučaja.

Član 7.

Ako je reklamacija i opravdana zbog nedostatka na proizvodu, imate pravo na:
1) otklanjanje nedostataka na proizvodu (popravku) ili
2) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa), čija cena ne može biti veća od maloprodajne cene reklamiranog proizvoda na dan podnošenja reklamacije ili
3) raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na računu).
Ukoliko je nedostatak na proizvodu nastao vašom krivicom, ne pripada vam nijedno pravo iz ovog člana.

Član 8.

Reklamacije rešava naša Komisija koju imenuje direktor, a za procenu osnovanosti reklamacije možemo pitati i proizvođača i stručno lice (u nekim određenim slučajevima to može biti npr. Jugoinspekt d.o.o. Beograd, ul. Crnotravska br 3. Sektor za tekstil i kožu ili neki drugi odgovarajući sektor, a u nekim drugim određenim slučajevima to može biti drugo stručno lice koje poseduje odgovarajuću ekspertizu).
Ukoliko vaša reklamacija nije osnovana, vraćamo vam proizvod uz pisano obaveštenje o razlozima te neosnovanosti.

Član 9.

Ovlašćeno lice u Kompaniji dužno je da reklamaciju Komisiji za rešavanje reklamacije, dostavi istog, a najkasnije narednog radnog dana.
Komisija je dužna da u roku od 3 dana donese odluku o reklamaciji.
Komisija je ovlašćena da u složenim slučajevima zatraži mišljenje proizvođača ili stručnog lica (npr. Jugoinspekt d.o.o. ili drugo lice koje poseduje odgovarajuću ekspertizu), pri čemu mora voditi računa o poštovanju roka iz člana 5. ovog Pravilnika.

Član 10.

Mi smo posvećeni prodaji kvalitetnih proizvoda, ali imamo mogućnost da prodajemo proizvode sa nedostatkom i to samo ukoliko takav proizvod izdvojimo od drugih proizvoda, umanjimo mu cenu (u zavisnosti od vrste i obima nedostatka) i upozorimo sve na postojanje nedostatka.
Kompanija je dužna da na proizvodu sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj ceni, o nedostatku proizvoda i o isključenju odgovornosti prodavca i trgovca za taj nedostatak.
Navedeni proizvodi ne podležu mogućnosti reklamacije od strane potrošača.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja odnosno od dana objavljivanja na internet stranicama Kompanije.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi prethodni pravilnik kojim je bila uređena oblast rešavanja reklamacija.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti OVDE

U Subotici,
doneto dana: 30.09.2022. godine
objavljeno dana: 15.10.2022. godine
stupa na snagu dana: 15.10.2022. godine