Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, dalje: Zakon) privredno društvo POKLONI.COM DOO SUBOTICA, ul. Franje Kluza br. 155, 24000 Subotica, Srbija, matični broj: 21300993, PIB: 110116961 (u daljem tekstu: Kompanija ili Rukovalac) donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI  
SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA

 

1 - OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 1

Kompanija poštuje privatnost svojih zaposlenih, kao i posetilaca i korisnika svoje elektronske prodavnice koja se nalazi na internet domenu pokloni.com.

Ovo obaveštenje će Vam pomoći da razumete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ga detaljno pročitate. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja usluga Proavnice Poklona i da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti.
U skladu sa Zakonom, Prodavnica Poklona ima svojstvo Rukovaoca podacima o ličnosti (u daljem tekstu: Rukovalac).

Član 2

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Kompanija primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstantno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedila da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primenjivim propisima i Vašim pristankom. Neke usluge koje pruža PRODAVNICA POKLONA uslovljene su davanjem Vašeg pristanka jer nam je isti neophodan za njihovo izvršenje. U vezi sa tim, Prodavnica Poklona može povremeno menjati i dopunjavati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Pravilnikom. Povlačenje pristanka se vrši u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 3

Do teksta važećeg Pravilnika možete doći putem linka u podnožju naših internet stranica uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja internet stranica smatra se da ste pročitali i razumeli važeći Pravilnik, i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na njegovu primenu. Pristanak dajete dobrovoljno, za obradu onih podataka koji su određeni ovim Pravilnikom, nakon što ste se čitanjem ovog Pravilnika informisali i nakon što jasnom potvrdnom radnjom nastavka korišćenja naših internet stranica nedvosmisleno izrazite volju za davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti koji se na Vas odnose.

Ovaj Pravilnik je sastavni deo Uslova korišćenja koji su objavljeni na adresi: https://yoyo.rs/sadrzaj-uslovi-koriscenja-sajta . Na ovaj Pravilnik, kao i na njegove moguće izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.

 

2 - PODACI O RUKOVAOCU

Član 4

Identitet i kontakt podaci Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima su definisani ovim članom

Rukovalac vašim podacima je:

Poslovno ime:      POKLONI.COM DOO SUBOTICA
Matični broj:        21300993
PIB:                      110116961
Adresa sedišta:    ul. Franje Kluza br. 155, 24000 Subotica, Republika Srbija
E-pošta:               podaci@pokloni.com
Šifra delatnosti:   4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Kontakt podaci Rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

POKLONI.COM DOO SUBOTICA,
Franje Kluza br. 155, 24000 Subotica, Republika Srbija,
Fiksni telefon: 024/456-1099 (9-16h)
Mobilni telefon: 063/551-333 (9-16h)
Viber: 063/551-333 (9-16h)
WhatsApp: 063/551-333 (9-16h)
Email adresa: podaci@pokloni.com (u bilo koje vreme)   

PRODAVNICA POKLONA kao Rukovalac i obrađivač podataka, prema odredbi člana 56. Zakona nije dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti, s obzirom na činjenicu da se osnovna aktivnost kompanije ne sastoji u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose.

 

3 - NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Član 5

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene Prodavnice Poklona prikuplja na sledeće načine:

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, Prodavnica Poklona prikuplja na sledeće načine:

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike usluga Prodavnice Poklona , kompanija prikuplja na sledeće načine:

 

4 - PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Član 6

PRODAVNICA POKLONA prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 7

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene i kandidate za zaposlenje, Prodavnica Poklona obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

U ODNOSU NA ZAPOSLENE:

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), JMBG, broj bankovnog računa.

Izvršenje Ugovora o radu i poštovanje zakonskih obaveza.

Poštovanje pravnih obaveza koje proizilaze iz Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o evidencijama u oblasti rada, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, i drugim propisima kojima se uređuju obaveze Kompanije kao poslodavca (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

Broj telefona, adresa elektronske pošte

Komunikacija sa zaposlenim.

Izvršenje prava i obaveza definisanih Zakonom o radu i Ugovorom o radu (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

 

U ODNOSU NA KANDIDATE ZA ZAPOSLENJE:

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), broj telefona, adresa elektronske pošte

Priprema za zaključenje Ugovora o radu, odnosno odabir kandidata za zaposlenje i komunikacija sa njim.

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Priprema za zaključenje Ugovora o radu (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

 

Član 8

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, PRODAVNICA POKLONA obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 

U ODNOSU NA POSETIOCE:

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, elektronska adresa

Komunikacija sa posetiocem – odgovaranje na pitanja i zahteve koje Kompanija prima (npr. elektronske pošte)

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa, mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona)

Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa

Poštovanje pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača (čl. 12 st. 1 tč. 3. Zakona).

 

Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici

Tehničko administriranje internet stranica i obezbeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji se koristi

Izvršenje prava i obaveza definisanih Uslovima korišćenja (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje  pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.)

Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje sadržaja i izgleda, statističke i analitičke svrhe

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije

Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, tržišnog nastupa Kompanije i servisa statističke i analitičke svrhe

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

 

Član 9

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike internet stranica, odnosno usluga Prodavnice Poklona, Prodavnica Poklona obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 

U ODNOSU NA REGISTROVANE KORISNIKE:

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, elektronska adresa

Komunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Izvršenje prava i obaveza definisanih Uslovima korišćenja (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

Ime, prezime, poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), podaci o plaćanju (broj platne kartice i poslovna banka kod koje se vodi račun)

Realizacija elektronske kupoprodaje proizvoda

Izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda i poštovanje naših pravnih obaveza (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu) kao i prava i obaveza definisanih Uslovima korišćenja (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

 

Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa – mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona), podaci o kupljenom proizvodu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacije

Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet stranici

Poštovanje pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača (čl. 12 st. 1 tč. 3. Zakona).

Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet stranici

Kreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućen personalizovan pristup informacijama

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Izvršenje prava i obaveza definisanih Uslovima korišćenja (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici

Tehničko administriranje internet stranica i obezbeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji se koristi

Izvršenje prava i obaveza definisanih Uslovima korišćenja (čl. 12 st. 1 tč. 2. Zakona).

Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje  pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.)

Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje sadržaja i izgleda, statističke i analitičke svrhe

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije

Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, tržišnog nastupa Kompanije i servisa statističke i analitičke svrhe

Pristanak lica (čl. 12 st. 1 tč. 1. Zakona).

 

Član 11

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom podataka o ličnosti u neku drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, Prodavnica Poklona će licima, pre započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale informacije u skladu sa zakonom.

Član 12

Prodavnica Poklona određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, tako da se pri tom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Na primer, Prodavnica Poklona može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na internet stranici.

5 - „COOKIE“ PODACI – KOLAČIĆI 

Član 13

Naša internet stranica koristi “cookie” podatke da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju. Budući da Prodavnica Poklona poštuje Vašu privatnost, u ovom odeljku želimo da Vam objasnimo šta su i na koji način koristimo “cookie” podatke, kao i da Vam predočimo da u određenim slučajevima možete da upravljate načinom na koji koristimo “cookie-je”, a u vezi sa Vašom upotrebom internet stranice. Kada Vam internet stranica omogući da ne izaberete odnosno isključite određene “cookie-je” i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost internet stranice. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i za svaki drugi uređaj ili veb-pregledač posebno.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo “cookie” sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi Vam omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).

Prema tome kome pripadaju, postoje “cookie” prve strane (“cookie” koje je postavila Prodavnica Poklona kao vlasnik internet stranica koji pretražujete) i “cookie” treće strane (“cookie” koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja internet stranica i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili ovi “cookie-ji” omogućavaju da Vam se na njihovim internet stranicama ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).

Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. Prodavnica Poklona koristi sledeće vrste “cookie-ja”:

Prodavnica Poklona koristi sve navedene vrste “cookie-ja”.

Možete upravljati korišćenjem “cookie-ja” odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem veb-pregledaču. Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

 

Google Chrome

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”

srpski

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr

engleski

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

Sprečavanje instaliranja “cookie-ja”

srpski

https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica

engleski

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Firefox

Brisanje postojećih “cookie-ja”

srpski

https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

engleski

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

Internet Explorer

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih

“cookie-ja”

srpski

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

engleski

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”

engleski

https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

6 - PROFILISANJE

Član 14

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr. Profilisanje putem “cookie-ja” (cookie profiling ili web profiling) podrazumeva upotrebu trajnih “cookie-ja” za praćenje online aktivnosti korisnika. Prodavnica Poklona ni na koji način ne vrši profilisanje.

7 - PODACI KOJE KOMPANIJA NE OBRAĐUJE

Član 15

Prodavnica Poklona ne prikuplja niti obrađuje podatke o maloletnim licima. Prodavnica Poklona neće nikada namerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali se ne može isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane fizičkih lica. Ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica dođe do informacije da su Prodavnici Poklona dostavljeni podaci maloletnog lica, potrebno je da Prodavnicu Poklona o tome bez odlaganja obavesti kako bi preduzeli odgovarajuće mere i prekinuli dalju obradu ovih podataka, a prikupljene podatke uništila.

Prodavnica Poklona ne prikuplja niti obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti (podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, genetskih, biometrijskih niti podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu/orjentaciji lica, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti).

Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ove podatke.

8 - POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA

Član 16

Postojanje zakonske obaveze davanja podataka je propisana za sledeće kategorije fizičkih lica:

Ostala fizička lica nisu u zakonskoj obavezi da Prodavnica Poklona dostave bilo koji podatak o ličnosti, ukoliko ne žele da koriste usluge Prodavnice Poklona ili da se kandiduju za posao kod nas.

Ukoliko fizičko lice želi da koristi usluge Prodavnice Poklona, obaveznost dostavljanja podataka proizilazi iz neophodnosti prikupljanja i obrade tih podataka upravo radi korišćenja usluga. Prodavnica Poklona nije u mogućnosti da pruži određene usluge i vrši prodaju robe bez prikupljanja i obrade podataka, pod uslovima i na način kako je to uređeno ovim Pravilnikom.

 

9 - PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 17

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno Prodavnica Poklona .

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti proizvođači ili stručna lica koja nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve ili naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju analitičke, računovodstvene, kurirske, bankarske, oditorske i druge usluge. Da bismo obezbedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvideli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim Pravilnikom, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovim Pravilnikom.

U slučaju naručivanja proizvoda koje ne prodaje Prodavnica Poklona odnosno u slučaju posredovanja, Prodavnica Poklona će podatke o ličnosti koji se odnose kupovinu dostaviti samo tom konkretnom prodavcu od koga se proizvod kupuje.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično).

 

10 - IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Član 18

Vaše podatke koristimo na teritoriji Republike Srbije.

Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u Holandiji, a koji su u svojini i pod kontrolom strane hosting kompanije Boros IT Solutions, Barbara Strozzilaan 251, 1083HN Amsterdam. U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.

Podatke koje Prodavnica Poklona prikuplja i obrađuje od Zaposlenih u svrhu realizacije obaveza iz radnog odnosa dostavljaju se računovođi sa kojim Prodavnica Poklona ima zaključene odgovarajuće ugovore kojima se garantuje zaštita podataka o ličnosti, radi izvršenja obračuna i plaćanja zarada i pripadajućih poreza i doprinosa.

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

 

11 - PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Član 19

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.
Vaše podatke na koje se odnosi ovaj Pravilnik po pravilu ćemo čuvati dve godine, osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period.
Brisanje podataka, Prodavnica Poklona vrši komisijski, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

12 - VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Član 20

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

  1. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
  2. ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
  3. ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

  1. ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  2. ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
  3. ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  4. ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Prodavnice Poklona preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe – imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h
Tel: +38111 3408 900
Faks: +38111 3343 379
Email: office@poverenik.rs 
Sajt: www.poverenik.rs 

 

13 - BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Član 21

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Prodavnica Poklona preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, zamene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

 

14 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Prodavnica Poklona .
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi prethodni pravilnik kojim je bila uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Član 23

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

 

U Subotici, doneto dana: 11.10.2022. godine
objavljeno dana: 11.10.2022. godine
stupa na snagu dana: 19.10.2022. godine